Wednesday, November 4th, at 3:00pm

Online via Zoom

https://bit.ly/3jKIEUy

Online via Youtube

https://youtu.be/b7c7szSpIM