Friday, November 20th, at 1:00 pm

Online via Youtube

https://youtu.be/VYXVCjqMeDw