Wednesday, November 18th, at 3:00 pm

Online via Zoom

https://bit.ly/2IFz7la

Online via Youtube

https://youtu.be/tSSrjfb2HtQ